Program BASIC - novÝ projekt nadŠtandardnej zdravotnej starostlivosti

nemocnica,,Zdravie má a musí byť korunou vášho úspechu, lebo zdravý človek dosiahne nielen úspech, ale predovšetkým sa bude môcť z úspechu tešiť. Zdravie je najväčšie bohatstvo v živote človeka". (Emerson)

Prosperita nielen firmy, ale celej spoločnosti závisí od zdravotného stavu zamestnancov, obyvateľov a k rozvoju spoločnosti potrebujeme zabezpečiť zdravú pracovnú silu, a preto je význam zdravia pre jedinca a spoločnosť jasný. Zdravie vyvoláva u mnohých ľudí pocit ľahostajnosti až do chvíle, kým človek sám alebo jeho blízki zdravie nestratia. Naučiť sa zaujímať o svoje zdravie by sme sa mali oveľa skôr ako v momente strácania. Zdravie a choroba sú základné kategórie života a hovoriť o nich je pre mnohých nepodstatné do chvíle, kým sa neohlásia varovné príznaky choroby.

Úroveň ochrany, posilňovania a rozvíjania zdravia závisí od toho, akú hodnotu pre nás predstavuje naše zdravie. Starostlivosť o zdravie človeka sa musí stať trvalou súčasťou nášho života v celoživotnom a v celospoločenskom priebehu.

Zdravie máme len jedno a je veľmi dôležité si ho chrániť.
Sieť zdravotníckych zariadení definuje sústava štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení, ktoré sú usporiadané v počte, zložení a distribúcii tak, aby vytvárali podmienky na poskytovanie štátom garantovanej zdravotnej starostlivosti.

Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom už roky poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom nášho regiónu. Služby našej nemocnice využíva stále viac obyvateľov aj z iných regiónov Slovenska. Naším cieľom je dlhodobo zvyšovať kvalitu našich služieb v spolupráci s medicínskymi špecialistami, pomocou najnovších metód a moderných prístrojov a neustálym vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov. Z týchto dôvodov Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom rozširuje paletu nadštandardných služieb pre obyvateľov, ktorých nároky na kvalitu a časovú organizáciu zdravotnej starostlivosti nie sú uspokojené v sektore verejného zdravotníctva.

Novým projektom nadštandardnej zdravotnej starostlivosti je program BASIC.

Program BASIC je zákaznícky orientovaný program riadenej zdravotnej starostlivosti s individuálnym prístupom a osobným koordinátorom programu. Kvalitná zdravotná služba je zabezpečená prostredníctvom vlastných a zmluvných všeobecných a odborných lekárov.

Celoročná starostlivosť programu BASIC zahŕňa:

  • Pridelenie poradcu, ktorý bude klientovi k dispozícii v priebehu celodennej prevádzky medzi 07:00 - 15.30 hod.
  • Celoročnú starostlivosť osobného lekára, v prípade potreby odborného lekára v našej organizácii.
  • Oznámenia pacientovi o potrebe následných, preventívnych, kontrolných a iných vyšetrení a prehliadok na základe výsledku PP (kontroly patologických nálezov z preventívnych vyšetrení) s ich následnou realizáciou.
  • Sledovanie, objednávanie a realizácia povinných a dobrovoľných očkovaní so zabezpečením očkovacích látok a kontrola zdravotného stavu pacienta pred a po očkovaní (cena očkovacích látok je účtovaná v lekárni).
  • Vyšetrenia u odborných lekárov vo Všeobecnej nemocnici v Žiari nad Hronom podľa diagnózy a potrieb klienta.
  • Príprava a realizácia tzv. dovolenkových balíčkov prvej pomoci (cena zdravotníckeho materiálu a voľno predajných liekov v balíčku bude účtovaná osobitne podľa cenníka lekárne).
  • V prípade nutnosti hospitalizácie zabezpečenia všetkých služieb s tým spojených - zabezpečenie realizácie predoperačných vyšetrení, výber a odporučenie operátora, resp. zdravotníckeho zariadenia na hospitalizáciu a podobne.
  • Na požiadanie zasielanie edukačných a výchovných materiálov na zvolenú adresu so zameraním na zdravý životný štýl a správnu životosprávu s poukázaním na rizikové faktory civilizačných ochorení.
  • Zľava vo výške 50 % za ubytovanie na nadštandardnom oddelení.

Doprajte si pohodlie, aj keď nie ste doma

Okrem programu BASIC pripravujeme programy individuálnej zdravotnej starostlivosti SILVER a GOLD, ktoré plánujeme realizovať v roku 2009, a ktoré by mali okrem iného zahŕňať aj nepretržitú 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť a služby privátneho lekára.

Bližšie informácie ako získať výhody Programu BASIC vám radi poskytneme na nižšie uvedených kontaktoch:
Tel: 045/ 6709 116
Email: matyasova@nemocnica.com
lajciakova@nemocnica.com
lopusny@nemocnica.com